O projektu

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

O PROJEKTU

 

Osnovni namen projekta BIOBUSINESS je v vzpostavitvi in rasti podjetij s podrocja izrabe biomase, ki jih postavljamo v ospredje gospodarske regeneracije regij, vkljucujoc najmanj razvita podeželska obmocja. Projektni partnerji, regionalne razvojne agencije, energetske agencije, obcine in lokalna oblast bodo ob proucevanju že obstojecih podjetij s podrocja biomase oblikovale tudi scenarije za vzpostavitev novih podjetij v tem sektorju. Z analizo vseh možnih virov biomase v vkljucenih regijah, študijo trendov razvoja podjetij, raziskavo o prenosu tehnologij in tržnih priložnostih ter analizo zakonodajnega okvirja bomo ocenili trenutno stanje na podrocju izkorišcanja biomase, kar bo podlaga za pripravo priporocil.

Pricakovan rezultat projekta je replikativna metoda za razvoj biomase kot enega najpomembnejših obnovljivih virov energije in nacrt za razvoj industrije in podjetij s podrocja izrabe biomase tudi v ostalih evropskih obmocjih.

 

 

 

English version German version Finish version Hungarian version Spanish version